Efekty – praca z rodzicami

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wspomaga także wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny poprzez prowadzenie prelekcji adresowanych do rodziców.
W roku szkolnym 2012/13 pracownicy Poradni przeprowadzili w terenie 9 spotkań na temat „Dojrzałości szkolnej”, w których wzięli udział rodzice pięcio- i sześciolatków.
Spotkania miały miejsce w następujących placówkach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej,
 • Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce- Zdroju,
 • Zespół Szkół w Chyżnym,
 • Przedszkole w Jabłonce,
 • Przedszkole w Sieniawie,
 • Przedszkole w Rabie Wyżnej,
 • Przedszkole w Skawie,
 • Przedszkole nr 2 w Rabce- Zdroju.

Uczestnicy prelekcji uzyskali rzetelne informacje na temat dojrzałości szkolnej oraz ryzyka dysleksji rozwojowej, co ułatwiło im podjęcie decyzji dotyczących ich dzieci.

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzone zostały dwie edycje zajęć dla rodziców w Szkole dla Rodziców.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 25 rodziców.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to zajęcia odbywające się w formie warsztatów. Ich podstawowym celem jest psychoedukacja rodziców. Warsztaty obejmują tematykę stawiania granic, nazywania uczuć, zachęcania dzieci do współpracy, rozwiązywania problemów i konfliktów pojawiających się w relacjach rodzice – dzieci, rozwijania samodzielności, karania jako ponoszenia konsekwencji, „etykietowania” i uwalniania dzieci od grania określonych ról oraz właściwego nagradzania.

Uczestnicy zajęć ćwiczą na sobie określone umiejętności, poszerzają wiedzę dotyczącą oddziaływań wychowawczych, wymieniają się doświadczeniami.

EFEKTY ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH „ Szkoła dla Rodziców”:

 • poprawa relacji rodzice – dziecko jako czynnika zabezpieczającego dzieci przed wystąpieniem zachowań ryzykownych,
 • efektywniejsza współpraca rodziców ze szkołą,
 • wymiana doświadczeń między rodzicami,
 • wzrost świadomości rodziców co do sposobów i konsekwencji oddziaływań wychowawczych,
 • rozwój osobisty uczestników zajęć,
 • wzrost wiedzy rodziców na temat metod zachęcania dzieci do współpracy,
 • zwiększenie świadomości dorosłych dotyczącej roli konsekwencji w wychowaniu dziecka,
 • podniesienie poziomu praktycznej wiedzy na temat konstruktywnych sposobów chwalenia dzieci, rozwiązywania konfliktów oraz wdrażania dzieci do ponoszenia konsekwencji własnych zachowań,
 • uświadomienie rodzicom znaczenia jakości komunikatów werbalnych i niewerbalnych kierowanych do dzieci,
 • wzbogacenie relacji interpersonalnych w grupie rodziców.