Sposoby przyjmowania zgłoszeń

  • Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne:
   1. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego. Zgłoszenie może złożyć także pełnoletnia młodzież. Ponadto w zależności od rodzaju zgłoszenia (trudności w nauce, problemy emocjonalne itp.) należy złożyć dodatkowe dokumenty.

    UWAGA: W przypadku uczniów klas V szkoły podstawowej, klas II gimnazjum i klas II liceum lub III technikum zgłaszanych na badania w kierunku dysleksji rozwojowej wymagane dokumenty należy składać do 30 marca br. ponieważ ewentualne opinie o dysleksji rozwojowej dla uczniów tych klas Poradnia jest zobowiązana wydać do 30 września roku szkolnego, w którym uczniowie ci zdają odpowiednie sprawdziany lub egzaminy.

   2. Termin diagnozy zostaje ustalony z uwzględnieniem:
    • wagi zgłaszanego problemu,
    • terminu wystawienia opinii zgodnie z odpowiednimi przepisami,
    • okresowością badań w Poradni,
    • ilością zgłoszonych uczniów na trenie działania Poradni (długością kolejki).
   3. Rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony o terminie badań telefonicznie lub listownie.
   4. W razie nieobecności dziecka na badaniu w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ustalenia telefonicznie lub osobiście kolejnego terminu badania z psychologiem lub pedagogiem.
   5. Po ukończonych badaniach psychologicznym oraz pedagogicznym na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zostaje sporządzona opinia.
   6. Wyniki badań są omówione z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
   7. Rodzic/opiekun prawny odbiera opinię osobiście lub za pośrednictwem poczty.
   8. Po zapoznaniu się z treścią opinii rodzic/opiekun prawny przekazuje ją do szkoły dziecka celem udostępnienia dla nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.
  • Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną
   Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o objęcie dziecka terapią logopedyczną, pedagogiczną lub psychologiczną. Zgłoszenie może złożyć także pełnoletnia młodzież.