Badanie psychologiczno-pedagogiczne

Badanie psychologiczne

Zazwyczaj badania psychologiczne zajmują jedną lub dwie sesje (innego dnia) po około 2-3 godziny zegarowe każda. W trakcie sesji możliwe są przerwy na życzenie dziecka lub badającego.

Nawiązanie kontaktu

Pierwszą i zasadniczą częścią badania jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu psychologa z dzieckiem. Dopiero po spełnieniu tego warunku wprowadzane są odpowiednie testy. Poniżej wymieniono kilka ich rodzajów.

Testy inteligencji

Test Wechslera dla dzieci (WISC-R)

Test inteligencji Wechslera składa się z 10 części. Psycholog prosi dziecko o odpowiedzi na zadawane pytania, np.: co znaczą wymienione wyrazy, co dziecko zrobiłoby w konkretnej sytuacji. Osoba badająca prosi też o ułożenie np. wzoru z klocków, historyjki obrazkowej itp. Test pozwala określić ogólny poziom inteligencji oraz ustalić, które umiejętności są słabą, a które mocną stroną dziecka. Dodatkowo lub zamiast testu Wechslera stosowane są także inne podobne narzędzia.

Testy percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Badanie polega na tym, że dziecko ma przerysować przedstawione przez psychologa figury lub rysować je z pamięci. Zadanie uczeń wykonuje ołówkiem.

Testy percepcji słuchowej

Zawierają zadania badające zdolności w zakresie m. in. analizy, syntezy słuchowej oraz pamięci słuchowej – psycholog czyta słowa z języka polskiego lub słowa bezsensowne, na których osoba badana wykonuje takie operacje jak: różnicowanie głosek w parze wyrazów np. truf – traf, podział na sylaby i głoski, łączenie sylab i głosek, powtarzanie słów z pamięci itp.

Badanie sfery emocjonalnej

Jeżeli zgłoszenie dotyczy trudności emocjonalnych lub psycholog podejrzewa ich występowanie stosowane są odpowiednie kwestionariusze, testy niedokończonych zdań, zadania rysunkowe i testy projekcyjne.

Podczas całego badania prowadzona jest obserwacja zachowania dziecka w sytuacjach zadaniowych, oraz jego reakcje na prezentowany materiał.

Wywiad z rodzicami

Psycholog podczas rozmowy z rodzicami zapisuje informacje niezbędne do prawidłowego zinterpretowania uzyskanych wyników. Pytania dotyczą m.in. poszczególnych stadiów rozwoju dziecka, jego stanu zdrowia, mocnych i słabych stron, zachowań prezentowanych w różnych sytuacjach itp.

UWAGA: Jeżeli dziecko jest badane po raz pierwszy dużym ułatwieniem w czasie wywiadu może być przyniesiona przez rodziców książeczka zdrowia dziecka.

Badanie pedagogiczne

Stałe elementy

Niezależnie od wieku dziecka zawiera stałe elementy. Są to:

 • badanie tempa i techniki czytania,
 • badanie rozumienia czytanego tekstu,
 • badanie przebiegu procesu pisania.

Dodatkowe zadania

Ponadto w zależności od rodzaju zgłoszenia i wyników badań psychologicznych mogą pojawić się:

 • badanie poziomu opanowanych wiadomości z przedmiotów wiodących (głównie j. polski i matematyka),
 • badanie znajomości zasad ortograficznych itp.

Próby są dostosowane do wieku rozwojowego i etapu edukacyjnego dziecka.

Efekty badań

Badania i wydane na ich podstawie opinie pozwalają na:

 1. ustalenie źródeł występujących trudności,
 2. wdrożenie odpowiednich działań naprawczych,
 3. efektywne stymulowanie rozwoju osłabionych funkcji,
 4. uzupełnianie zaległości programowych,
 5. wyrównywanie szans dla uczniów poprzez:
  1. dostosowanie warunków nauki do ich indywidualnych potrzeb i możliwości,
  2. dostosowanie warunków na egzaminach kończących poszczególne etapy nauki.