Efekty – działania terapeutyczne

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE

W Poradni prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W roku szkolnym 2012/13 indywidualnymi zajęciami zostało objętych:

 • 4 uczniów szkół podstawowych z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce czytania i pisania zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, w ramach których stumulowano rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych uczniów oraz rozwijano umiejętność czytania i pisania,
 • 3 dzieci odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego zajęciami stymulującymi ich rozwój poznawczy, które pozwoliły im lepiej przygotować się do podjęcia nauki w klasi I

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska w roku szkolnym 2012/13 prowadziliśmy zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym przejawiających trudności w koncentracji uwagi oraz nadpobudliwych psychoruchowo i ich rodziców.
Celem zajęć było stymulowanie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego uczestników.

W zajęciach brały udział dzieci razem ze swoimi rodzicami.

Efektem ćwiczeń ruchowych było m.in.:

 • rozwiniecie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
 • nawiązanie bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku z pozostałymi uczestnikami,
 • rozwinięcie zdolności koncentracji uwagi i kreatywności,
 • zdobycie umiejętności kontrolowania swoich emocji.

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas V-VI.

W roku szkolnym 2012/13 odbyła się kolejna edycja zajęć terapeutycznych dla uczniów z klas V-VI ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Zajęciami objęto sześcioro uczniów, w tym troje uczniów z klas V i troje uczniów z klasy VI. Zajęcia odbywały się na terenie Poradni, co tydzień, przez cały rok szkolny i trwały 60 minut. Osobami współuczestniczącymi w realizacji programu byli rodzice dzieci.
W ramach prowadzonych zajęć prowadzone są ćwiczenia mające na celu:

 • poprawę komunikacji interpersonalnej,
 • wypracowanie nawyków poprawnego pisania,
 • niwelowanie napięć emocjonalnych,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
W minionym roku szkolnym na terenie Poradni odbyły się także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. W zajęciach uczestniczyły dzieci z rocznika 2006 o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.
Systematyczna praca w czteroosobowej grupie zaowocowała usprawnieniem ich funkcji percepcyjno- motorycznych oraz przyczyniła się do poprawy funkcjonowania emocjonalno- motywacyjnego i społecznego.

Zajęcia warsztatowe „Jak uczyć się lepiej, szybciej i skutecznie?”
Zajęcia opierały się na technikach skutecznej nauki – mnemotechnikach. Zajęcia odbywały się na terenie Poradni raz w tygodniu i trwały 90 minut. Realizowane były w okresie od marca do maja 2013 roku. W zajęciach brało udział pięcioro uczniów (dwóch uczniów klasy VI i trzech uczniów gimnazjum).

Dzięki prowadzonym ćwiczeniom uczniowie:

 • rozwinęli umiejętność pracy w grupie,
 • poznali zasady racjonalnego planowania nauki,
 • poznali metody skutecznego uczenia się,
 • stosowali poznane mnemotechiki w praktyce,
 • rozwinęli pamięć, koncentrację uwagi oraz myślenie twórcze,

Dodatkowo zajecia sprzyjały podnoszeniu samooceny i wzmacnianiu poczucia własnej wartości uczniów.