Efekty – działania profilaktyczno – wychowawcze

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPEUTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORGANIZOWANE W PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie naszej Poradni zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci „Program Saper czyli jak rozminować agresję” oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży oparte na metodzie Treningu Zastępowania Agresji.
Celem zajęć realizowanych w ramach Programu „Saper” było rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, a także zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz radzenia sobie z przejawami agresji.
Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju. Zajęcia z dziećmi /dwie edycje/ odbywały się w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu, w wymiarze godziny zegarowej.
Zajęciami socjoterapeutycznymi natomiast objęto uczniów klas I- III gimnazjum, którzy przejawiali znaczne deficyty w umiejętnościach prospołecznych, kontroli gniewu i uzasadnianiu moralnym, jakie stały się celami interwencji.
Wielostronną interwencję skierowano na zmianę zachowania agresywnego młodzieży na zachowanie pożądane i akceptowane społecznie.
Cele główne programu łączyły się ściśle z realizowanymi w trakcie zajęć z młodzieżą trzema treningami, a mianowicie: treningiem umiejętności prospołecznych, treningiem kontroli złości oraz treningiem wnioskowania moralnego i miały wpływać na rozwój osobisty wychowanków.
Sesje grupy treningowej odbywały się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013, raz w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin zegarowych. Równocześnie z trwaniem zajęć dla młodzieży odbywały się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

EFEKTY PROGRAMÓW „SAPER” i „TZA”:

 1. poprawa relacji rodzice – dziecko,
 2. poprawa relacji nauczyciel – uczeń,
 3. poprawa relacji w grupie rówieśniczej,
 4. zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeżywanych emocji (rozpoznawanie, nazywanie),
 5. efektywniejsza kontrola przeżywanych przez uczestników emocji,
 6. zwiększenie poziomu wiedzy uczestników zajęć na temat akceptowanych społecznie sposobów wyrażania emocji,
 7. rozwijanie zdolności twórczego myślenia u dzieci i młodzieży,
 8. zwiększenie wiedzy na temat zjawiska agresji w środowisku rówieśniczym,
 9. uwrażliwienie uczestników zajęć na krzywdę drugiego człowieka,
 10. podniesienie poziomu umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 11. podniesienie poziomu praktycznej wiedzy na temat technik redukcji i panowania nad uczuciem złości,
 12. wyposażenie młodzieży w konstruktywne umiejętności będące pozytywną alternatywą dla destrukcyjnych reakcji młodych ludzi w prowokujących sytuacjach,
 13. rozwój osobisty uczestników zajęć,
 14. zmiana przejawów zachowania agresywnego na zachowanie pożądane i akceptowane społecznie,
 15. wzbogacenie relacji interpersonalnych w grupie młodzieży,
 16. poszerzenie współpracy między Poradnią, szkołą i rodzicami.