Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony ppprabka.nowotarski.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony ppprabka.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
ul. Słowackiego 2
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 2677604
e-mail: ppprabka@nowotarski.pl
e-PUAP: PPP_RZ/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-10

Strona ppprabka.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Imię i nazwisko: Ewa Paśko

e-mail: ppprabka@nowotarski.pl

Telefon: 18 2677604

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:
– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),</li>
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,</li>
– opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzi wejście od strony ul. Słowackiego, przy którym nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju znajdujących się na parterze jest podjazd z poziomu terenu.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pozostałe pomieszczenia.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma tłumacza migowego.
 11. Biuro obsługi Klienta ( sekretariat ) w Poradni znajduje się na parterze i tam mogą Państwo uzyskać wszelką niezbędną pomoc lub informację. Informację oraz pomoc w poruszaniu się po budynku świadczą osoby dyżurujące w Poradni na parterze.
 12. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju,
  • na adres e-mail : ppprabka@nowotarski.pl
  • faksem na nr : 18 26 77 604
  • drogą pocztową na adres :
   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
   ul. Słowackiego 2
   34-700 Rabka – Zdrój