Zgłoszenia

I. Procedura zgłaszania dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne:

 1. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego. Zgłoszenie może złożyć także pełnoletnia młodzież. Ponadto w zależności od rodzaju zgłoszenia (trudności w nauce, problemy emocjonalne itp.) należy złożyć dodatkowe dokumenty.UWAGA: W przypadku uczniów klas V szkoły podstawowej, klas II gimnazjum i klas II liceum lub III technikum zgłaszanych na badania w kierunku dysleksji rozwojowej wymagane dokumenty należy składać do 30 marca br. ponieważ ewentualne opinie o dysleksji rozwojowej dla uczniów tych klas Poradnia jest zobowiązana wydać do 30 września roku szkolnego, w którym uczniowie ci zdają odpowiednie sprawdziany lub egzaminy.
 2. Termin diagnozy zostaje ustalony z uwzględnieniem:
 • wagi zgłaszanego problemu,
 • terminu wystawienia opinii zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • okresowością badań w Poradni,
 • ilością zgłoszonych uczniów na trenie działania Poradni (długością kolejki).

 

 1. Rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony o terminie badań telefonicznie lub listownie.
 2. W razie nieobecności dziecka na badaniu w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ustalenia telefonicznie lub osobiście kolejnego terminu badania z psychologiem lub pedagogiem.
 3. Po ukończonych badaniach psychologicznym oraz pedagogicznym na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zostaje sporządzona opinia.
 4. Wyniki badań są omówione z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
 5. Rodzic/opiekun prawny odbiera opinię osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 6. Po zapoznaniu się z treścią opinii rodzic/opiekun prawny przekazuje ją do szkoły dziecka celem udostępnienia dla nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.

 

II. Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną

Rodzic lub opiekun prawny ustala z logopedą osobiście lub telefonicznie terminy spotkań.

Przejdź do treści