Zasady bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo i komfort psychiczny klientów Poradni, a także jej pracowników Dyrektor Poradni wprowadza następujące zasady bezpieczeństwa:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju:

 • Dyrektor Poradni monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy kładą szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 • Pracownicy Poradni są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice i maseczki ochronne.
 • Każdorazowo po przeprowadzeniu diagnozy lub terapii dziecka gabinet specjalisty jest wietrzony, a powierzchnia biurka, klamki itp., a także pomoce diagnostyczne/terapeutyczne (w zakresie możliwym do przeprowadzenia) dezynfekowane lub wymieniane.

Zasady bezpieczeństwa, które w trosce o bezpieczeństwo swojego dziecka, swoje, a także pracowników placówki, winien zachować klient zgłaszający się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju:

 • Przed wizytą w Poradni rodzic/opiekun dziecka w rozmowie telefonicznej zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących stanu zdrowia dziecka i jego samego (w zakresie objawów charakterystycznych dla zakażenia COVID-19), a także sytuacji epidemicznej rodziny i najbliższego otoczenia.
 • Rodzic/opiekun z dzieckiem może wejść do Poradni 10 minut przed ustalonym terminem spotkania ze specjalistą. Prosimy by do Poradni z dzieckiem wchodził jeden rodzic/opiekun (bez innych osób towarzyszących).
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do Poradni tylko dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Dziecko może być przyprowadzone do Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Rodzic/opiekun wchodzi do Poradni w maseczce i zachowuje dystans społeczny, zarówno wobec pracowników Poradni, jak i innych klientów placówki.
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust.
 • Dziecko nie wnosi na teren placówki przedmiotów i zabawek przyniesionych z domu. Prosimy jedynie by dziecko miało ze sobą długopis i ołówek, ewentualnie kredki (pomoce potrzebne podczas diagnozy).
 • Rodzic/opiekun zapewniając dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, wypełnia ankietę przekazującą dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i rodziny.
 • Rodzic/opiekun będzie poproszony o wypełnienie stosownych oświadczeń umożliwiających przyjęcie dziecka w Poradni.
 • Rodzic/opiekun z dzieckiem do placówki nie przychodzi, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Dziecko w miarę możliwości powinno wchodzić do gabinetu specjalisty bez rodzica/opiekuna.
 • Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w poczekalni zachowując reżim sanitarny wynikający z zaleceń GIS, MZ.
 • Jeżeli będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne osoby, nie zostanie przeprowadzony proces diagnostyczny lub terapeutyczny, a rodzic/opiekun zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

Kontakt osobisty rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem z Poradnią jest dobrowolny i odbywa się na wniosek i za zgodą rodziców/opiekunów. Informujemy, że podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego w niektórych przypadkach nie jest możliwe zachowanie 1,5 – 2m. dystansu społecznego (pomiędzy pracownikiem Poradni a dzieckiem), co wynika ze specyfiki działań prowadzonych w Poradni.

Rodzic/opiekun decydując się na bezpośredni kontakt z pracownikami Poradni powinien mieć świadomość zagrożeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii i konsekwencji z tego wynikających (pomimo zachowania w Poradni wszelkich procedur bezpieczeństwa rekomendowanych przez GIS i MZ istnieje możliwość zakażenia COVID-19).
Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i zrozumienie dla koniecznych ograniczeń i utrudnień. Ze swojej strony pracownicy Poradni dołożą wszelkich starań, by proces diagnostyczny i terapeutyczny Państwa dziecka przebiegał z zachowaniem najwyższych standardów pracy psychologa, pedagoga i logopedy.

mgr Ewa Paśko
Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Rabce – Zdroju